Τρίτη 7, Φεβρουάριος 2023

Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2021 – 2022

Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2021– 2022.
Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 251, 258, 259 και 261 του Ν.Δ. 86/1969 «Δασικός Κώδιξ» (Α’ 7), το άρθρο 11 του του Ν.Δ. 996/1971 (Α’ 192), καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του ν. 177/1975 (Α’ 205) και τα άρθρα 57, 58 και 59 του ν. 2637/1998 (Α’ 200), όπως ισχύουν.
2. Την υπό στοιχεία 414985/29-11-1985 (Β΄ 757) Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και του Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας» (άρθρα 5 και 11), όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθ. 366599/16-12-1996 (Β’ 1188), 294283/23-12-1997 (Β΄ 68), 87578/703/6-3-2007 (Β΄ 581) κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας και της Η.Π. 37338/1807/Ε.103/1-9-2010 (Β΄ 1495) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθμ. Η.Π. 8353/276/Ε103/23-2-2012 (Β΄ 415) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών – Οικονομικών – Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας – Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3. Την παρ. 10 του άρθρου 255 του Ν.Δ. 86/1969, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 57, παρ. 4 του ν.
2637/1998 (Α’ 200 ).
4. Τις διατάξεις του ν. 3208/2003 «Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει (Α’ 303).
5. Τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης «για την διατήρηση της άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος της Ευρώπης» όπως κυρώθηκε με το ν. 1335/1983 (Α΄ 32).
6. Τη Διεθνή Σύμβαση Ραμσάρ «για την προστασία των διεθνούς ενδιαφέροντος υγροτόπων και υδροβιοτόπων», η οποία κυρώθηκε με το ν. 191/1974 (Α΄ 350).
7. Τη Σύμβαση της Βόννης «για τη διατήρηση των αποδημητικών ειδών που ανήκουν στην άγρια πανίδα», η οποία κυρώθηκε με το ν. 2719/1999 (Α΄ 106).
8. Την Κοινοτική Οδηγία 79/409/ΕΟΚ « «Περί διατηρήσεως των άγριων πτηνών», του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979», όπως κωδικοποιήθηκε με την οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Νοεμβρίου 2009 «περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών.
9. Την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 «για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας».
10. Τις αρ. 399/1993, 540/1993, 641/1993, 1174/1994, 1592/1998, 590/1998, 2580/2000, 1047/2001 και 2603/2003 αποφάσεις του ΣτΕ.
11. Τις διατάξεις του ν. 3028/2002 (Α΄ 153) «για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
12. Το άρθρο 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
13. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης των
κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης», όπως ισχύουν (Α’ 133).
14. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως ισχύουν.
15. Τις διατάξεις της περ. β της παρ. 1 του άρθρου 6 του Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α’ 221).
16. Το Π.Δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) » (Α’ 160 ), όπως ισχύει.
17. To Π.Δ. 70/2015 «Ανασύσταση Υπουργείων … Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων … και μετονομασία του
Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (Α΄ 114).
18. Το Π.Δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
19. Το Π.Δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 122).
20. Το Π.Δ. 2/2020 «Διορισμός, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).
21. Την υπ’ αρ. 35/20.1.2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γεώργιο Αμυρά» (Β’ 178).
22. Την επικαιροποιημένη Έρευνα – Μελέτη που εκπονήθηκε από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με το Τμήμα Δασολογίας Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού Δασικών Προϊόντων του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, το Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Γεωπονικού Πανεπιστημίου
Αθηνών και κατατέθηκε στο ΥΠΕΝ με αριθ. πρωτ. 9/22 Ιουνίου 2021 έγγραφο του (Α.Π. Εισερχ. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/
62695/1954/29-06-2021) με τον τίτλο «Η επίδραση της θήρας στους πληθυσμούς των θηρεύσιμων και μη
ειδών, ο έλεγχος της λαθροθηρίας και η διάρκεια των περιόδων θήρας» και περιλαμβάνει τα τεύχη: – (Α΄).
Επίδραση της χρονικής περιόδου θήρας επί των θηρευσίμων και των απολύτως προστατευόμενων ειδών καθώς
και η επίδραση αυτής στους πληθυσμούς ενός εκάστου των θηρευσίμων ειδών στην Ελλάδα. – (Β΄).
Δυνατότητα ελέγχου της λαθροθηρίας. – (Γ΄). Συλλογή επιστημονικών και τεχνικών δεδομένων που
προσδιορίζουν σε κάθε περίπτωση την τυχόν επίδραση της κλιμακωτής λήξης της θήρας στην προστασία των
ειδών πτηνών που ενδέχεται να επηρεάζεται από την εν λόγω κλιμάκωση» που εκπονήθηκε από τους
καθηγητές, Βλάχο Χρ., Θωμαΐδη Χρ., Μπίρτσα Περικλή και λοιπούς εξειδικευμένους επιστήμονες, Αθήνα –
Μάιος 2021.
23. Το περιεχόμενο της από Σεπτέμβριο 2007 ειδικής Μελέτης του Επίκουρου Καθηγητή Θηραματοπονίας κου
Θωμαΐδη Χρήστου του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Γεωπονικού Πανεπιστημίου
Αθηνών, με θέμα «Διαχείριση της θηραματοπανίδας μετά τις πυρκαγιές», όπως αυτή συμπληρώθηκε στη
συνέχεια και η οποία προκειμένου να εξασφαλίσει την οικολογική ισορροπία των ειδών της άγριας πανίδας,
εξετάζει: 1) τη διατάραξη των οικοσυστημάτων λόγω των πυρκαγιών, 2) την πιθανή μείωση του πληθυσμού
της θηραματοπανίδας, 3) την ενδεχόμενη αναστάτωση των θηρευσίμων ειδών και την πιθανή δυσμενή
κατάσταση των ειδών από τη συρρίκνωση των ενδιαιτημάτων τους, 4) τη δυνατότητα αποκατάστασης της
βιολογικής ισορροπίας, 5) την κυνηγετική πίεση πριν τη φωτιά καθώς και τη σχετική πρόβλεψη για την
μετάθεση της κυνηγετικής πίεσης μετά τη φωτιά, 6) τα βιολογικά χαρακτηριστικά των θηραμάτων που
ενδιαιτούνταν στις καμένες εκτάσεις, 7) τη δυνατότητα ανάκαμψης του κάθε καμένου βιοτόπου συνεκτιμώντας
και πλήθος εδαφολογικών δεδομένων.
24. Το περιεχόμενο της από 16 Νοεμβρίου 2009 Τεχνικής Έκθεσης που αφορά στη διαχείριση της θήρας μετά την
πυρκαγιά στη Β.Α. Αττική, των ειδικών επιστημόνων Χατζηνίκου Ε., Αλεξίου Ε., Δεδουσοπούλου Ε. και Κιούση Δ.
25. Το υπό στοιχεία Α.Π.: ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/70445/2153/22-07-2021 Ενημερωτικό σημείωμα – εισήγηση του Τμήματος
Διαχείρισης Άγριας Ζωής και Θήρας της Διεύθυνσης Διαχείρισης Δασών της υπηρεσίας μας, το οποίο
διαμορφώθηκε με βάση:
α) τις μελέτες για τον «Προσδιορισμό της φαινολογίας της μετανάστευσης των θηρεύσιμων υδρόβιων
πουλιών» (2008) και την «Επίδραση της θήρας στα θηρεύσιμα υδρόβια είδη της ορνιθοπανίδας» (2009), τις
οποίες η Υπηρεσία μας ανέθεσε στο ΕΘΙΑΓΕ/Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών Θεσσαλονίκης.
β) τις προτάσεις των Δασικών Υπηρεσιών, του ΕΛΓΟ Δήμητρα-Ινστιτούτου Δασικών Ερευνών με αρ.πρωτ
919/27735/28-05-2021 (αρ. εισερχομένου εγγράφου ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/52918/1648/01-06-2021) της Κ.Σ.Ε. με
588/31-05-2021 (αρ. εισερχομένου εγγράφου ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/52633/1624/3-05-2021), της Ελληνικής
Ορνιθολογικής Εταιρείας με αρ. πρωτ. 21/130/31-05-2021 (αρ. εισερχομένου εγγράφου
ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/53392/1658/02-06-2021), των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Φ.Δ περιοχής
Οικοανάπτυξης Κάρλας, Μαυροβουνίου Κεφαλόβρυσου- Βελεστίνου), Φ.Δ Κορώνειας –Βόλβης –Χαλκιδικής,
Φ.Δ Εθνικού Πάρκου Πρεσπών, Φ.Δ Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου – Ακαρνανικών Ορέων, Φ.Δ Εθνικού
Δρυμού Ολύμπου.
γ) τα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία και μελέτες, αποτελέσματα προγραμμάτων κ.α. σχετικά με το καθεστώς
διαχείρισης των αναφερομένων στον πίνακα θηρεύσιμων ειδών, ιδίως τα δεδομένα της επιστημονικής βάσης
ORNIS.
δ) την ανάγκη διατήρησης των πληθυσμών όλων των ειδών της άγριας πανίδας σε ικανοποιητικά επίπεδα,
ώστε να ανταποκρίνονται στις οικολογικές και επιστημονικές απαιτήσεις, λαμβανομένων υπόψη των
οικονομικών και ψυχαγωγικών αναγκών.
26. Την επιστολή JURM (2003) 8249ΜΚ/13.11.2003 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς το Δικαστήριο των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, με την οποία παραιτείται από την προσφυγή κατά της Ελληνικής Δημοκρατίας
(υπόθεση C-167/03) λόγω συμμόρφωσης της Ελληνικής Νομοθεσίας με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 4 της
Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ.
27. Τη διαταγή του Προέδρου του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 14-01-2004 περί διαγραφής της
υπόθεσης C-167/03.
28. Την με Α.Π. « Ares rn 4578530-20210712 letter T. Dove EL» επιστολή της EUROPEAN COMMISSION
/DIRECTORATE GENERAL ENVIRONMENT / Direction D – Natural Capital ENV.D.3 – Nature Protection (Α.Π.
Εισερχ. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/67701/207615/7/2021).
29. Την αριθμ. 97734/4284/14.08.2007 (Β΄ 1657) απόφαση «Τροποποίηση ρυθμίσεων θήρας».
30. Τις αποφάσεις απαγόρευσης θήρας λόγω πυρκαγιών στις διάφορες περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας που
εκδίδονται από τις αρμόδιες Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.
31. Τις αποφάσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που αφορούν στη συγκρότηση συνεργείων δίωξης ειδών της άγριας πανίδας, στα πλαίσια του άρθρου 259 του Ν.Δ. 68/1969 για τον περιορισμό πληθυσμών αγρίων θηλαστικών που προκαλούν ζημιές στην αγροτική και δασική παραγωγή, συμπεριλαμβανομένων του Αγριόχοιρου και ημίαιμων χοίρων καθώς και του αγριοκούνελου, λόγω υπερπληθυσμού στην Λήμνο και Θηρασιά.
32. Την αριθμ. 9/2-08-2016 έκθεση πρακτικών και απόφαση του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών (Τ.Σ.Δ) που
συνεδρίασε το έτος 2016 με θέμα την «έκφραση απόψεων για τη ρυθμιστική απόφαση για το κυνήγι» μετά
από σχετική παραπομπή του θέματος στο Τ.Σ.Δ από τον Αν. Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Α. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΚΑΙ ΘΗΡΑΜΑΤΑ
1. Καθορίζουμε την διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου για το κυνηγετικό έτος 2021- 2022, από 20 Αυγούστου 2021 μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2022.
2. Κατ’ εξαίρεση της παραπάνω παραγράφου, επιτρέπουμε τη θήρα του αγριοκούνελου (Oryctolagus cuniculus) μέχρι την 10η Μαρτίου 2022.
Τα επιτρεπόμενα να κυνηγηθούν είδη, η χρονική περίοδος και οι μέρες κυνηγίου τους, καθώς και ο μέγιστος αριθμός θηραμάτων κατά είδος, που επιτρέπεται να θηρεύει ο κάθε κυνηγός στην ημερήσια έξοδο του, αναφέρονται στον «ΠΙΝΑΚΑ ΘΗΡΕΥΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ» που ακολουθεί.

Στο Κεφάλαιο Β της παρούσας απόφασης αναφέρονται οι ειδικές ρυθμίσεις ως προς το κυνήγι του «ΠΙΝΑΚΑ
ΘΗΡΕΥΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ».

1 Περιοχές της χώρας οι οποίες είχαν χαρακτηρισθεί «ως ζώνες διάβασης των αποδημητικών πουλιών»
με αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας μέχρι την 18-12-1985, καθώς και με την ανωτέρω (27) σχετική.
* Από 01/03 έως 10/3 μόνο σε νησιά που υπάρχει αγριοκούνελο χωρίς συνοδεία σκύλου.
** Οι εξαιρέσεις του κυνηγίου του λαγού καθορίζονται στο κεφάλαιο Β. παρ. 5.
*** Επιτρέπεται η θήρα στις Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ): α) GR 2450009 (περιοχή Γαλαξιδίου), β)
GR 1140009 (Όρος Φαλακρό) και γ) GR 2530006 (Όρος Ζήρεια), μόνο τις μέρες Σάββατο και Κυριακή.
**** Ειδικές ρυθμίσεις του κυνηγίου της νησιώτικης πέρδικας καθορίζονται στο κεφάλαιο Β, παρ. 10.
***** Απαγορεύεται η θήρα (κοινή υπουργική απόφαση Η.Π.8353/276/Ε103 (ΦΕΚ 415/Β/23.02.2012)
στη λίμνη Κερκίνη, στις λίμνες Κορώνεια-Βόλβη, στο Δέλτα του Νέστου, στη Λίμνη Ισμαρίδα, στη Λίμνη
Βιστωνίδα-Πόρτο Λάγος, στο Δέλτα του Έβρου, στην περιοχή του έλους Αρτζάν (ΖΕΠ με κωδικό GR
1230005) και στην περιοχή της λίμνης Δοϊράνης (ΖΕΠ με κωδικό GR 1230003) .
****** Για το Τρυγόνι καθορίζεται συνολικά, ετήσιο εθνικό όριο κάρπωσης 145.000 άτομα, μειωμένο
δηλαδή κατά 50% σε σχέση με τον μέσο όρο των καρπώσεων μεταξύ των ετών 2013-2018.
Μετά τη συμπλήρωση του καθοριζόμενου ανωτέρω ετήσιου εθνικού ορίου κάρπωσης, παύει
αυτόματα η θήρα του είδους. Η παρακολούθηση της κάρπωσης τόσο της ημερησίας, όσο και της
συνολικής μέχρι τη συμπλήρωση του ανώτερου ορίου, γίνεται μέσω online εφαρμογής κινητού
τηλεφώνου που έχει προμηθευτεί με μέριμνά της η Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος (Κ.Σ.Ε). Η
εφαρμογή θα διανεμηθεί στους κυνηγούς κατά τη διαδικασία έκδοσης της ετήσιας άδειας θήρας, είτε
μέσω των συνεργαζόμενων με το ΥΠΕΝ Κυνηγετικών Συλλόγων, είτε μέσω των Δασικών Υπηρεσιών
από τις οποίες εκδίδουν άδεια θήρας οι μεμονωμένοι κυνηγοί. Ο κάθε κυνηγός κατά την έκδοση της
άδειας Θήρας του θα εφοδιάζεται με μοναδικό κωδικό (QR) που θα του δίνει αποκλειστική πρόσβαση
μέσω του κινητού του τηλεφώνου στην χρήση της εφαρμογής. Οι κυνηγοί σε όλη τη χώρα εφόσον
θηρεύσουν τρυγόνια υποχρεούνται:
1. Να δηλώνουν μέσω της εν λόγω εφαρμογής την ημερήσια κάρπωση τους πριν την αναχώρηση τους
από το χώρο κυνηγιού.
2. Να επιδεικνύουν την εκάστοτε ημερήσια καταχώρηση της κάρπωσης στα αρμόδια όργανα ελέγχου.
Μετά τη συμπλήρωση του ετήσιου εθνικού ορίου κάρπωσης, όλοι οι κυνηγοί θα ενημερωθούν μέσω
της εφαρμογής με μήνυμα στο κινητό τους τηλέφωνο για την λήξη της Θήρας του είδους.
Μοναδική πρόσβαση στη βάση δεδομένων της εθνικής κάρπωσης του είδους, που θα ενημερώνεται
αυτόματα από την χρήση της εφαρμογής από τους κυνηγούς (ημερήσιες καταχωρήσεις κάρπωσης
τρυγονιού) θα έχει αποκλειστικά το Τμήμα Διαχείρισης Άγριας Ζωής και Θήρας της Διεύθυνσης
Διαχείρισης Δασών της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Β. ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
1. Απαγορεύουμε το κυνήγι της Μπεκάτσας (Scolopax rusticola) στο καρτέρι, το πρωί και το βράδυ.
2. Περιορίζουμε τη χρησιμοποίηση σκύλων δίωξης για άσκηση κυνηγίου, από 15.09.2021 μέχρι και τις 20.01.2022 σε τρεις (3) ημέρες την εβδομάδα (Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή), δηλαδή μόνο τις ημέρες κατά τις οποίες επιτρέπεται αντιστοίχως το κυνήγι του Λαγού (Lepus europaeus) και του Αγριόχοιρου (Sus scrofa). Ο ανωτέρω περιορισμός της χρήσης σκύλων δίωξης δεν ισχύει κατά τη δράση των συνεργείων δίωξης αγριόχοιρων και των ομάδων κυνηγών που δραστηριοποιούνται δυνάμει της ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/71418/545/06.08.2019 (Β´ 3139) και της ΚΥΑ 147/21886/25.01.2021 (Β΄313), όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
3. Επιτρέπουμε το κυνήγι του Αγριόχοιρου (Sus scrofa) σε ομάδες μέχρι δέκα (10) κυνηγών, με δικαίωμα θήρευσης χωρίς περιορισμό στο όριο κάρπωσης ανά ομάδα και έξοδο. Για λόγους προστασίας της φυσικής παραγωγής του αγριόχοιρου, απαγορεύεται το κυνήγι σε όλη τη χώρα του νεαρού αγριόχοιρου, όσο αυτός φέρει τις χαρακτηριστικές ραβδώσεις στο σώμα του, καθώς και των χοιρομητέρων αυτών.
4. Επιτρέπουμε το κυνήγι της Αλεπούς (Vulpes vulpes) και του Πετροκούναβου (Martes foina) από 15.09.2021 μέχρι 20.01.2022 με τη χρησιμοποίηση κυνηγετικού όπλου και σκύλου δίωξης και από 21.01.2022 μέχρι 28.02.2022 χωρίς σκύλο δίωξης, μόνο στους νομούς που δεν έχουν χαρακτηρισθεί ως αρουραιόπληκτοι.
Επιτρέπουμε επίσης το κυνήγι της αλεπούς (Vulpes vulpes) χωρίς σκύλο, στις ζώνες διάβασης, από 20.08.2021 μέχρι 14.09.2021 στις Περιφερειακές Ενότητες που διενεργείται πρόγραμμα εμβολιασμών από αέρος για τη λύσσα.
Διευκρινίζουμε ότι η χρησιμοποίηση σκύλου δίωξης για το κυνήγι της Αλεπούς και του Πετροκούναβου υπόκεινται
στους περιορισμούς της παραγράφου (2) της παρούσης.
5. Απαγορεύουμε το κυνήγι του Λαγού (Lepus europaeus) καθ’ όλη τη διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου στις νήσους Λήμνο και Άγιο Ευστράτιο.
6. Απαγορεύουμε το κυνήγι της Νησιώτικης Πέρδικας (Alectoris chukar) καθ’ όλη τη διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου στον Άγιο Ευστράτιο.
7. Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων καθ’ όλη τη διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου στην Νήσο Τήλο.
8. Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων στην περιοχή που ορίζεται από τις ζώνες Α, ΑΒ1, ΑΒ2, Α1, Β1 του «Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Κοτυχίου – Στροφυλιάς», όπως καθορίστηκαν με την αριθ. 12365/17-3-2009 Κ.Υ.Α (Δ΄159 ) σύμφωνα με την ειδική για το θέμα απόφαση του ΥΠΕΝ.
9. Για όσα είδη πουλιών δεν αναφέρονται στην παρούσα απαγορεύεται το κυνήγι τους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 4 της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ, όπως αυτή κωδικοποιήθηκε με την οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Νοεμβρίου 2009.
10. Το κυνήγι της Νησιώτικης Πέρδικας (Alectoris chukar) επιτρέπεται σύμφωνα με τον πίνακα θηρευσίμων ειδών της παρούσας απόφασης, με τις παρακάτω εξαιρέσεις:
α) Στην Περιφερειακή Ενότητα (Νομό) Λέσβου (συμπεριλαμβανομένης και της νήσου Λήμνου επιτρέπεται το κυνήγι της Νησιώτικης Πέρδικας τις παρακάτω ημερομηνίες: (Τετάρτη) 15.09.2021 και (Κυριακές): 19.09.2021,
26.09.2021, 03.10.2021, 10.10.2021, 17.10.2021, 24.10.2021 και 31.10.2021, συνολικά για οκτώ (8) εξόδους
β) Στις Περιφερειακές Ενότητες (Νομούς) Σάμου και Χίου και στην περιοχή της Α’ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Κρήτης και Δωδεκανήσων (Α’ ΚΟΚΔ) επιτρέπεται το κυνήγι της ως εξής :
Στην Π.Ε (Νομό ) Σάμου από 15.09.2021 έως 30.11.2021 τις ημέρες Τετάρτη-Σάββατο-Κυριακή.
Στην Π.Ε (Νομό) Χίου από 15.09.2021 έως 30.11.2021 τις ημέρες Σάββατο-Κυριακή.
γ) Παρατείνουμε την ισχύ της παραγράφου (Α) της αριθ. 97734/4284/14.08.2007 (ΦΕΚ 1657/Β/21.08.2007)
απόφασης μας «Τροποποίηση ρυθμίσεων θήρας» από 20.08.2021 έως 14.09.2021.
11. Απαγορεύεται η θήρα της πετροπέρδικας (Alectoris graeca) στις ζώνες Α1, Α2, Α3, Β1, Β2, Β3 και Β4
του «Εθνικού Πάρκου Χελμού-Βουραϊκού», όπως αυτές έχουν καθοριστεί με την αριθμ. 40390/ 1-10-2009 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Δ΄ 446).
12. Παρατείνεται για την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο η ισχύς της αριθ. 161977/2659/19-10-2017 (Β΄3885) απόφασης του ΥΠΕΝ, περί «Απαγόρευσης θήρας στον ορεινό όγκο του Υμηττού και στα μητροπολιτικά πάρκα Γουδή – Ιλισσίων».

Γ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
1. Απαγορεύουμε το κυνήγι:
1.1. Στα μόνιμα καταφύγια άγριας ζωής.
1.2. Στα εκτροφεία θηραμάτων.
1.3. Στις περιοχές όπου ισχύουν απαγορεύσεις θήρας ορισμένης χρονικής διάρκειας.
1.4. Στους πυρήνες των Εθνικών Δρυμών.
1.5. Σε ζώνη πλάτους πεντακοσίων (500) μέτρων κατά μήκος της ελληνοτουρκικής χερσαίας μεθοριακής γραμμής.
1.6. Σε θαλάσσια ζώνη πλάτους τριακοσίων (300) μέτρων από τις ακτές.
1.7. Σε όλες τις περιοχές και για όλα τα είδη που ισχύουν ειδικοί περιορισμοί θήρας σύμφωνα με την αριθμ.
414985/29.11.1985 (Β΄ 757) Κοινή Υπουργική Απόφαση, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Κοινή Υπουργική Απόφαση Η.Π. 37338/1807/Ε.103/1-9-2010 (Β΄ 1495) και τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε αυτή με την υπ’ αριθμ. Η.Π. 8353/276/Ε103/23-2-2012 (Β΄ 415).
1.8. Στις περιοχές για τις οποίες έχουν εκδοθεί Δασικές Απαγορευτικές Αποφάσεις Κυνηγίου, λόγω πυρκαγιών τα
προηγούμενα έτη, όπως αναφέρεται στο σημείο (30) του προοιμίου της παρούσας και σε όσες περιοχές έχουν εκδοθεί και ισχύουν ή πρόκειται να εκδοθούν σχετικές αποφάσεις.
1.9. Στους αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και μνημεία χωρίς προηγούμενη άδεια του Υπουργού
Πολιτισμού και Αθλητισμού.
1.10. Σε περιοχές που λειτουργούν νόμιμα κατασκηνώσεις και κατά την περίοδο λειτουργίας τους, σε απόσταση μέχρι διακοσίων πενήντα (250) μέτρων από την εξωτερική περίφραξη αυτών.
1.11 Σε περιοχές πού λόγω παρατεταμένων χιονοπτώσεων ή ολικού παγετού δημιουργούνται αρνητικές για τα
θηράματα συνθήκες επιβίωσης, σε εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 258 του Ν.Δ. 86/69.
Για την έναρξη ισχύος της απαγόρευσης θήρας λόγω παρατεταμένων χιονοπτώσεων ή ολικού παγετού, με βάση την παρούσα ρύθμιση, απαιτείται η έκδοση Δασικής Απαγορευτικής Διάταξης (Δ.Α.Δ.) από την οικεία Δασική Αρχή, στην οποία θα προσδιορίζονται τα όρια και ο χρόνος διάρκειας της απαγόρευσης και αφού προηγηθεί εκτίμηση της επικρατούσας κατάστασης.
2. Απαγορεύουμε την αγοραπωλησία όλων των ειδών θηραμάτων, εκτός εκείνων τα οποία προέρχονται από εκτροφεία (δημόσια ή ιδιωτικά), από τις Ελεγχόμενες Κυνηγετικές Περιοχές ή από το εξωτερικό, εφόσον έχουν τηρηθεί οι νόμιμες διαδικασίες απόκτησής τους.
3. Επιτρέπεται – κατ’ εξαίρεση – για την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο η αγοραπωλησία του αγριοκούνελου στις νήσους Λήμνο και Θηρασιά, όπου λόγω του υπερπληθυσμού του είδους έχει διαταραχθεί το οικοσύστημα και έχουν δημιουργηθεί ήδη σοβαρά προβλήματα και καταστροφές στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Η έγκριση αγοραπωλησίας γίνεται με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης μετά από εισήγηση της αρμόδιας δασικής αρχής.
4. Η εκγύμναση των κυνηγετικών σκύλων επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο στους περιορισμένους χώρους
εκγύμνασης που καθορίζονται από τις δασικές αρχές (Ζώνες Εκγύμνασης Σκύλων- Ζ.Ε.Σ.) και απαγορεύεται
οπουδήποτε αλλού. Κατά το χρονικό διάστημα Απρίλιο έως και Ιούνιο δεν επιτρέπεται η εκγύμναση για λόγους που σχετίζονται με την όχληση της θηραματοπανίδας, ιδίως κατά την αναπαραγωγική περίοδο. Για την έναρξη ισχύος της ανωτέρω απαγόρευσης απαιτείται η έκδοση Δασικής Απαγορευτικής Διάταξης (Δ.Α.Δ.) από την οικεία Δασική Αρχή, στην οποία θα ορίζεται επακριβώς η διάρκεια της ανωτέρω τοπικής απαγόρευσης των εκγυμνάσεων κυνηγετικών σκύλων, εντός του προαναφερόμενου τριμήνου (Απριλίου, Μαΐου και Ιουνίου) καθώς και οι λοιποί όροι διεξαγωγής των εκγυμνάσεων ή τυχόν περιορισμοί, αφού προηγηθεί εκτίμηση της ασκούμενης πίεσης στην θηραματοπανίδα εξαιτίας της εκγύμνασης.
5. Προς αποφυγή ατυχημάτων κατά τη διάρκεια κυνηγίου αγριογούρουνου, λαγού, μπεκάτσας και ορτυκιού, οι κυνηγοί υποχρεούνται να φέρουν στον κορμό του σώματος τους ένδυμα φωσφορίζοντος χρώματος πορτοκαλί (αποκλειομένης απλής λωρίδας), ορατό από κάθε οπτική πλευρά, προς αποφυγή ατυχημάτων.
Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ

Σχετικές αναρτήσεις